prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Reklamačný poriadok

1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa vždy predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

2. Pre poškodenie tovaru počas prepravy pri prevzatí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

3. Pri zistení chyby výrobku počas užívania má kupujúci právo tento tovar reklamovať, tj. bezodkladne predávajúcemu oznámiť e-mailom. Do predmetu emailu je potrebné uviesť číslo objednávky. Následne musí tovar riadne zabaliť a zaslať na adresu sídla spoločnosti E-VISION International s.r.o., Prostorná 814/5, 709 00 Ostrava, ČR.

Tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. K reklamovanému tovaru musí zákazník priložiť písomné oznámenie o dôvode uplatňovania reklamácie, kópiu dokladu o nákupe tovaru (účtenku alebo faktúru) a záručný list (v prípade, že bol k tovaru priložený). Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia na adresu predávajúceho.

4. V závislosti od charakteru vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva:

  • ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
  • ak ide o vadu neodstrániteľnú brániaci riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne sa opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne najmenej tri chyby brániace jej použitiu,
  • ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Akékoľvek vybavovanie reklamácie sa drží platných zákonných noriem.

6. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za vady vzniknuté:

  • porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak výrobok bol nimi opatrený. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, nezaniká záruka ako celok, avšak zaniká právo reklamovať tie vady, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s vyššie uvedeným konaním,
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou a použitím výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami údajom uvedeným v dokumentácii,
  • poškodením prírodnými živlami či násilnými útokmi tretích osôb,
  • poškodením nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,
  • poškodením vzniknutým zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej technickej norme alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti,
  • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

7. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné (elektronicky) odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s takým nakupujúcim, ktorého reklamácie sú neúmerné alebo jeho nákupy sú vyhodnotené ako špekulatívne.

9. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1.1.2014. Zákazník je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom. Nákupom tovaru potvrdzuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďalšie odkazy z obchodných podmienok:

Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku