prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Podmienky ochrany osobných údajov

prevádzkovateľa internetového obchodu zvieratadoma.sk obchodnej spoločnosti E-VISION International s.r.o., so sídlom Prostorná 814/5, 709 00 Ostrava, IČO 28270533, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 57559.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je obchodná spoločnosť E-VISION International s.r.o., so sídlom Prostorná 814/5, 709 00 Ostrava, IČO 28270533, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 57559 (ďalej len "správca").
1.2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
1.3. Správca nemá zákonnú povinnosť a teda nemenoval povereníka pre ochranu osobných údajov.

2. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy

3. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl.6 ods.1 písm.b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl.6 ods.1 písm.f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl.6 ods.1 písm.a) GDPR v spojení s §7 ods.2 zákona č.480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
3.3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.22 GDPR, ak ste s takýmto spracovaním poskytol/a svoj výslovný súhlas.

4. DOBA UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
4.1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže/anonymizuje.

5. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCA)
5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby/firmy

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby
5.2. Správca nebude odovzdávať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. VAŠE PRÁVA
6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl.15 GDPR,
 • právo opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl.18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl.17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl.21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl.20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl.III týchto podmienok.
6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
7.2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
7.4. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
12.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
12.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a sú účinné od 25.5.2018.


Slovník pojmov

Osobný údaj Všetky informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho identifikovateľného človeka (napr. meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón...).
Osobitné kategórie osobných údajov Údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstve alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, a genetické údaje, biometrické údaje spracovávané na účel jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údaje o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnu orientáciu fyzické osoby.
Cookies Krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúci návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejša. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.
Oprávnený záujem Záujem Správca na spracovanie osobných údajov, ktoré môžete oprávnene očakávať a ktorý nezasahuje nadmieru do vášho súkromia a práva na ochranu osobných údajov (napr. záujem na primeranú obchodnú komunikáciu s klientmi alebo záujem na schopnosti preukázať riadne poskytovanie služieb v prípade sporu).
Profilovanie Automatizované spracovanie vašich údajov slúžiace napríklad k analýze či predpovedi vášho správania v osobnom aj profesionálnom živote, vašej ekonomickej situácie a osobných preferencií.
Správca Osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; spracovaním môže správca poveriť spracovateľa. Správcom je spoločnosť E-VISION International s.r.o., so sídlom Prostorná 814/5, 709 00 Ostrava, IČO 28270533, zapísaná v obchodnom registri Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 57559.
Spracovateľ Osoba, ktorá bola správcom poverená určitou činnosťou, pre ktorej výkon je nevyhnutné spracovávať osobné údaje, napr. dodávateľ IT služieb, dopravca, platobná brána.
Subjekt údajov Osoba, ktorej sa osobné údaje vzťahujú, typicky náš klient.
Účel Dôvod, ku ktorému správca využíva vaše osobné údaje.
Spracovanie Činnosť, ktorú správca alebo spracovateľ vykonávajú s osobnými údajmi. Spracovaním je aj obyčajné uchovanie osobných údajov.
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku